Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1126
Title: Trách nhiệm hình sự của pháp nhân dưới góc độ luật học so sánh
Authors: Phan, Thị Nhật Tài
Trịnh, Tuấn Anh
Keywords: Luật học so sánh
Trách nhiệm hình sự
Pháp nhân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 4 .- Tr.25-34
Abstract: Bài viết phân tích trách nhiệm hình sự của pháp nhân, bao gồm những yếu tố như cơ sở lý luận hình thành chế định trách nhiệm hình sự của pháp nhân, một vài nét đặc trưng cơ bản về trách nhiệm hình sự của pháp nhân dưới góc độ luật học so sánh và một số đề xuất kiến nghị hướng giải quyết.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1126
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.13 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.179.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.