Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11262
Title: Tục thờ vật tổ và biểu hiện của nó trong đời sống cộng đồng dân tộc Thái
Authors: Lê, Hải Đăng
Keywords: Totem
Totem giáo
Tục thờ Totem
Dân tộc Thái
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 425 .- Tr.28-35
Abstract: Trong xã hội cổ truyền của các cộng đồng người, tục tôn kính một loài động vật hay thực vật nào đó với quan niệm như là nguồn cội lịch sử của tộc người, gọi là tục thờ vật tổ (sau đây sẽ sử dụng thuật ngữ phổ biến là totem). Bài viết giới thiệu và phân tích một số quan điểm của các nhà nghiên cứu về tục thờ totem; những biểu hiện và ứng xử của các cộng đồng người nói chung đối với totem và ý nghĩa xã hội của tin ngưỡng này. Đi sâu tìm hiểu một trường hợp cụ thể, bài viết bàn về tục thờ totem ở tộc người Thái ở Việt Nam - một trong những tộc người còn duy trì đời sống tâm linh khả phong phú.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11262
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.49 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.232.51.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.