Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11269
Title: Chất lượng nguồn nhân lực và vấn đề việc làm vùng Tây Nam bộ qua 30 năm đổi mới
Authors: Trần, Thị Thanh Tuyến
Keywords: Lao động
Việc làm
Chất lượng nguồn nhân lực
Tây Nam bộ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 425 .- Tr.51-57
Abstract: Chất lượng nguồn nhân lực của vùng Tây Nam bộ đã được cải thiện qua các thời kỳ của 30 năm sau Đổi mới, tuy nhiên, tỷ lệ người lao động qua đào tạo của vùng vẫn thấp nhất cả nước. Điều này dẫn tới một thực trạng là tỷ lệ người có việc làm thấp, tỷ lệ thiếu việc làm và thất nghiệp của vùng cao nhất cả nước. Bài viết tập trung mô tả biến đổi của lực lượng lao động, chất lượng nguồn nhân lực của vùng Tây Nam bộ trong 30 năm đổi mới, mối liên hệ giữa chất lượng nguồn nhân lực và thực trạng việc làm của vùng và đưa ra một số kiến nghị giải pháp nhằm cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, việc làm đối với vùng Tây Nam bộ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11269
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.82 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.