Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11270
Title: Nghiên cứu sản xuất thanh nhiên liệu từ rơm, rạ, trấu, mùn cưa phục vụ sản xuất và sinh hoạt tại tỉnh Thái Bình
Authors: Nguyễn, Thị Dung
Phạm, Thị Hạnh
Nguyễn, Viết Hương
Trần, Thế Vinh
Keywords: Thanh nén rơm rạ
Trấu
Mùn cưa
Thiết bị sản xuất thanh nén IES.17/BSM200V2 rơm rạ
Trấu, mùn cưa Thái Bình
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng nhiệt;Số 141 .- Tr.15-18
Abstract: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế chế tạo và thử nghiệm thiết bị sản xuất thanh nén nhiên liệu từ nguồn phụ phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: rơm - rạ, trấu, mùn cưa quy mô nhỏ phục vụ sản xuất và sinh hoạt tại tỉnh Thái Bình. Kết quả nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm cho thấy, thiết bị do Viện Khoa học năng lượng thiết kế, chế tạo IES.17/BSM200V2 quy mô 200 kg/h cho phép nén ép tạo thanh nhiên liệu chất lượng cao từ nguồn nguyên liệu đầu vào sẵn có tại địa phương là trấu, mùn cưa và phối trộn rơm - rạ nghiền/ trấu, mang lại hiệu quả kinh tế và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11270
ISSN: 0868-3336
Appears in Collections:Năng lượng Nhiệt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.13 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.210.99.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.