Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11271
Title: Một số vấn đề về năng lượng, Exergy, môi trường và phát triển bền vững
Authors: Phạm, Văn Tùy
Keywords: Exergy
Phân tích exergy
Entropy
Môi trường
Phát triển bền vững
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng nhiệt;Số 141 .- Tr.19-23
Abstract: Bài báo trình bày các quan hệ giữa năng lượng, exergy, tác động môi trường và phát triển bền vững, đồng thời trình bày về mối quan hệ chặt chẽ giữa các mặt kỹ thuật và môi trường. Một số ví dụ minh họa thực tế cho những khái niệm có tính trừu tượng cũng được trình bày và thảo luận. Exergy và phương pháp phân tích exergy cần được sử dụng hữu ích trong thiết kế và nghiên cứu cải tiến cho các kỹ sư, các nhà khoa học cũng như những người hoạch định chính sách.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11271
ISSN: 0868-3336
Appears in Collections:Năng lượng Nhiệt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.79 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.