Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11305
Title: Tái cơ cấu kinh tế Việt Nam
Authors: Võ, Đại Lược
Keywords: Tái cơ cấu kinh tế
Kết quả
Thách thức
Rủi ro
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 07 .- Tr.3-9
Abstract: Việt Nam đang thực hiện chủ trương tái cơ cấu kinh tế, tập trung vào ba lĩnh vực: đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và hệ thống ngân hàng thương mại, với mục tiêu là chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu. Chủ trương này đã được Chính phủ triển khai và đạt được những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, tái cơ cấu kinh tế Việt Nam hiện đang phải đối mặt với những thách thức và rủi ro, cần có sự phân tích, kiến giải, và quan trọng hơn là, cần phải có những giải pháp thích hợp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11305
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.63 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.