Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11306
Title: Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với giáo dục
Authors: Bùi, Văn Dũng
Trần, Thị Thúy
Keywords: Cách mạng Công nghiệp 4.0
Giáo dục
Đào tạo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Khoa học xã hội Việt Nam;Số 7 .- Tr.22-28
Abstract: Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động sâu sắc, to lớn và nhiều mặt đến hoạt động giáo dục nói chung và hoạt động giáo dục ở các trường đại học nói riêng. Các mặt trong giáo dục đại học chịu tác động trực tiếp của cuộc cách mạng 4.0 bao gồm: tư duy, cơ cấu kiến thức, kỹ năng và phương pháp. Để không bị bỏ lại phía sau và có thể thích ứng với sự thay đổi nhanh chưa từng có của cách mạng công nghiệp, các trường đại học phải trang bị cho người học kiến thức mới, khả năng sáng tạo.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11306
ISSN: 1013 - 4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.68 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 75.101.173.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.