Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11306
Nhan đề: Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với giáo dục
Tác giả: Bùi, Văn Dũng
Trần, Thị Thúy
Từ khoá: Cách mạng Công nghiệp 4.0
Giáo dục
Đào tạo
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Khoa học xã hội Việt Nam;Số 7 .- Tr.22-28
Tóm tắt: Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động sâu sắc, to lớn và nhiều mặt đến hoạt động giáo dục nói chung và hoạt động giáo dục ở các trường đại học nói riêng. Các mặt trong giáo dục đại học chịu tác động trực tiếp của cuộc cách mạng 4.0 bao gồm: tư duy, cơ cấu kiến thức, kỹ năng và phương pháp. Để không bị bỏ lại phía sau và có thể thích ứng với sự thay đổi nhanh chưa từng có của cách mạng công nghiệp, các trường đại học phải trang bị cho người học kiến thức mới, khả năng sáng tạo.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11306
ISSN: 1013 - 4328
Bộ sưu tập: Khoa học Xã hội Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_4.68 MBAdobe PDFXem
Your IP: 75.101.173.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.