Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11307
Title: Sử dụng chính sách thuế vì mục tiêu công bằng ở Việt Nam
Authors: Lý, Phương Duyên
Nguyễn, Thị Hoài Lê
Keywords: Chính sách thuế
Công bằng
Phân phối thu nhập
Thuế tích lũy
Thuế tài sản
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 7 .- Tr.10-21
Abstract: Việc thiết lập các chính sách thuế nhằm mục tiêu công bằng thường được dựa trên nguyên tắc đánh thuế theo lợi ích và theo khả năng nộp thuế, trong đó, nguyên tắc đánh thuế theo khả năng nộp thuế dựa trên tiêu chuẩn công bằng theo chiều dọc và công bằng theo chiều ngang được nhiều quốc gia áp dụng. Nhiều cách thức đánh thuế đã được áp dụng để đạt được mục tiêu này, như đánh thuế thu nhập cá nhân theo hình thức lũy tiến, đánh thuế tài sản, kết hợp chặt chẽ các sắc thuế trực thu với thuế gián thu và kết hợp giữa thuế đánh vào thu nhập cá nhân với thuế đánh vào thu nhập doanh nghiệp. Ở Việt Nam, chính sách thuế cơ bản đã đảm bảo mục tiêu công bằng, tuy nhiên, vẫn cẩn phải tiếp tục điều chỉnh để đảm bảo công bằng hơn nữa.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11307
ISSN: 1013 - 4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.83 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.