Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11308
Title: Từ nghề làm giày da ở hai làng Giẽ Thượng và Giẽ Hạ nhìn về sự lựa chọn mưu sinh của cư dân vùng Chiêm Trũng
Authors: Nguyễn, Văn Ngự
Keywords: Làng xã
Làng nghề
Sinh kế
Nghề giày da
Phú Xuyên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 03 .- Tr.24-32
Abstract: Từ việc trình bày quá trình người dân hai làng Giẽ Thượng và Giẽ Hạ (xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) tiếp thu nghề làm giày da vào đầu thế kỷ XX, bài viết bàn đến việc lựa chọn nghề phụ của các làng vùng chiêm trũng ở châu thổ Bắc Bộ. Để từ đó góp phần thoát khỏi cuộc sống thấp kém do môi trường vùng chiêm trũng và do kết cấu kinh tế-xã hội phong kiến đem lại, tạo ra sự đột phá về kinh tế, cư dân các làng chiêm trũng đã ra đô thị mưu sinh, tìm được một số nghề mới, góp phần nâng cấp một số nghề truyền thống, cho thu nhập cao; hình thành tầng lớp doanh nhân, thương nhân làm ăn phát đạt, trở thành tư sản dân tộc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11308
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.72 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.233.139


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.