Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11314
Title: Phẩm chất tinh dịch của lợn rừng và thử nghiệm dẫn tinh cho lợn nái rừng và nái Móng Cái
Authors: Phùng, Quang Trường
Tăng, Xuân Lưu
Nguyễn, Văn Thanh
Vũ, Như Quán
Keywords: Lợn rừng
Phẩm chất tinh dịch
Lợn nái rừng
Lợn nái Móng Cái
Lợn nái hoang dã
Cân nặng khi sinh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 84 .- Tr.02-11
Abstract: Đến thời điểm hiện tại việc nghiên cứu về phẩm chất tinh dịch và thụ tinh nhân tạo trong chăn nuôi lợn rừng và lợn rừng lai lợn Móng Cái vẫn còn là một vấn đề mới mẻ và chưa có nghiên cứu một cách bài bản có hệ thống để giúp triển khai ra thực tế sản xuất. Nghiên cứu này nhằm đánh giá phẩm chất tinh dịch của lợn rừng đực và kết quả dẫn tinh cho lợn rừng và lợn lai lợn rừng với lợn Móng Cái trong điều kiện nuôi nhốt tại các trang trại nuôi lợn rừng thuộc huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11314
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.62 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.59.63


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.