Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11315
Title: Đánh giá khả năng sản xuất của ba tổ hợp đực lai cuối cùng Duroc x (Pietrain x Duroc), Duroc x Pietrain và Duroc x Landrace phối với nái lai F1 (Yorkshire x Landrace) tại Hà Nam và Hải Dương
Authors: Ngô, Thị Kim Cúc
Nguyễn, Văn Trung
Keywords: Terminal sire
Duroc x (Duroc x Pietrain) pig
Duroc x Pietrain pig
Duroc x Londroce pig
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 84 .- Tr.12-18
Abstract: Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá khả năng sinh sản của nái lai F1(YxMC) phối với 03 tổ hợp được lai D.PD, DP và DL và khả năng sinh trưởng, năng suất thịt con lai của chúng là cần thiết.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11315
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_393.34 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.229.119.29


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.