Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11322
Title: Hiện trạng phát thải khí Mêtan từ dạ cỏ bò sữa nuôi tại các trang trại ở miền Bắc Việt Nam
Authors: Trần Hiệp
Chu, Mạnh Thắng
Keywords: Phát thải khí mê-tan
Dạ cỏ bò sữa
Trang trại
Miền Bắc
Mùa Đông
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 84 .- Tr.83-96
Abstract: Bài viết khảo sát thực trạng chăn nuôi (tập đoàn thức ăn, khẩu phần cho ăn, sản lượng sữa) của đàn bò sữa tại Ba Vì và Mộc Châu đồng thời đánh giá mức độ và cường độ phát thải khí Mêtan từ đàn bò sữa ở các địa điểm nghiên cứu này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11322
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.49 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.229.119.29


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.