Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11328
Title: Nên thu hẹp diện thu hồi đất và định giá đất sát giá thị trường
Authors: Nguyễn, Đăng Sơn
Keywords: Nên thu hẹp diện thu hồi đất
Định giá đất
Giá thị trường
Luật Đất đai
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 317+318 .- Tr.5-6
Abstract: Điều 61 và 62 Luật Đất đai 2913 chỉ quy định cụ thể các trường hợp nhà nước thu hồi đất sử dụng cho quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đã theo hướng thu hẹp các trường hợp thu hồi đất so với trước đây.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11328
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_227.73 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.108.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.