Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11329
Title: Tác động của đầu tư FDI từ Tập đoàn Samsung tới nền kinh tế tỉnh Thái Nguyên
Authors: Nguyễn, Thị Hằng
Keywords: FDI
Samsung Thái Nguyên
Thu hút vốn
Công nghiệp Thái Nguyên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 117 .- Tr.02-09
Abstract: Trong các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, vốn đầu tư đóng vai trò quan trọng. Đứng trước bối cảnh hội nhập toàn cầu hiện nay, việc các địa phương chủ động thu hút vốn đầu tư, đặc biệt đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào phát triển kinh tế - xã hội là nhu cầu tất yếu nhằm bắt kịp với xu thế mở cửa của nền kinh tế. Đối với Thái Nguyên, FDI đã trở thành nguồn vốn bổ sung vô cùng quan trọng, quyết định đến việc tăng trưởng kinh tế, chuyển giao công nghệ, tri thức, kỹ năng quản lý. Với sự gia nhập vào tỉnh Thái Nguyên từ năm 2013 cùng các dự án đầu tư công nghệ cao với số vốn lên đến 6 tỷ USD, Tập đoàn Samsung đã và đang có những đóng góp không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bài báo này đi sâu phân tích tác động của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ tập đoàn Samsung đến nền kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11329
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.29 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.