Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11330
Nhan đề: Tác động của chất lượng thể chế cấp tỉnh đến năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam
Tác giả: Vũ, Thị Thu Hương
Từ khoá: Năng suất
Chỉ số PCI
Chất lượng thể chế
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 117 .- Tr.10-18
Tóm tắt: Nghiên cứu này sử dụng số liệu khảo sát doanh nghiệp do Tổng cục Thống kê điều tra, kết hợp với dữ liệu đo lường năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nhằm đánh giá tác động của chất lượng thể chế địa phương đến năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2010 – 2014. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy: (i) Thể chế thực thi tại các địa phương có tác động mạnh mẽ đến năng suất của các doanh nghiệp; (ii) Cải thiện chất lượng thể chế liên quan đến chi phí gia nhập thị trường, khả năng tiếp cận đất đai của doanh nghiệp, tính công khai minh bạch, chi phí không chính thức, tính năng động của lãnh đạo tỉnh, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đều tác động tích cực đến năng suất của doanh nghiệp; (iii) Mức độ ảnh hưởng của các chỉ tiêu đại diện cho chất lượng thể chế đến năng suất doanh nghiệp là khác nhau tùy theo quy mô doanh nghiệp và có sự khác nhau giữa các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một số khuyến nghị nhằm cải thiện chất lượng thể chế địa phương theo hướng hỗ trợ tăng năng suất của các doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11330
ISSN: 1859-3666
Bộ sưu tập: Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_6.32 MBAdobe PDFXem
Your IP: 34.200.222.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.