Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11334
Title: Ảnh hưởng cúa các bên liên quan đến thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam
Authors: Đinh, Thị Hương
Nguyễn, Thị Minh Nhàn
Keywords: Các bên liên quan
Người lao động
Thực hiện trách nhiệm xã hội
Các doanh nghiệp may
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 117 .- Tr.39-49
Abstract: Nghiên cứu này nhằm mục tiêu phân tích ảnh hưởng của các bên liên quan đến việc thực hiện trách nhiệm xã hội đố với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam. Số liệu được thu thập từ 18 doanh nghiệp may Việt Nam qua bảng câu hỏi được thiết kế sẵn. Trong bài báo này, các phương pháp nghiên cứu bao gồm thống kê mô tả, phân tích CFA, phân tích SEM và kiểm định Boostrap. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ảnh hưởng của các bên liên quan đến thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam như: khách hàng, nhà cung ứng, người lao động và cộng đồng. Trong số đó, nhân tố khách hàng được đánh giá là nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam. Đồng thời nghiên cứu cũng gợi ý một số giải pháp quản trị cho các nhà quản lý doanh nghiệp may nâng cao hoạt động thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11334
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.72 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.