Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1135
Title: Cách mạng công nghiệp 4.0: giải pháp ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt
Authors: Nguyễn, Đắc Anh Chương
Lương, Minh Lan
Keywords: Cách mạng công nghiệp 4.0
Giải pháp ứng dụng
Thanh toán không dùng tiền mặt
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 511 .- Tr.10-12
Abstract: Khoa học công nghệ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Tiềm lực khoa học công nghệ đã được tăng cường, nhiều thành tựu khoa học công nghệ được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó có lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 giải pháp trong thanh toán không sử dụng tiền mặt trong lĩnh vực giao dịch ngân hàng đáp ứng được những đòi hỏi cấp bách của thực tiễn đặt ra, góp phần xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực tài chính, qua đó đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1135
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_618.44 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.