Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11389
Title: Tổng kết thực tiễn phục vụ nghiên cứu lý luận của đảng- thực trạng và những vấn đề đặt ra
Authors: Đoàn, Minh Huấn
Keywords: Nghiên cứu lý luận của đảng
Tổng kết thực tiễn
Kiểm nghiệm lý luận
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 915 .- Tr.30-42
Abstract: Tổng kết thực tiễn là một cấu phần trong công tác nghiên cứu lý luận của Đảng, nhằm kiểm nghiệm các tri thức lý luận đã có, đồng thời thu thập, bổ sung những tri thức thực tiễn mới vào hệ thống lý luận của Đảng. Trong suốt quá trình phát triển của mình, Đảng ta hết sức coi trọng công tác tổng kết thực tiễn. Đường lối của Đảng luôn xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo kiểm nghiệm lý luận, nhờ đó mà đủ sức soi đường, chỉ lối, đưa sự nghiệp cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11389
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.36 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.