Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11441
Title: Nghiên cứu, đề xuất mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả HĐKD của các DNVVN hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội
Authors: Trương, Thanh Hằng
Trần, Thị Hằng
Keywords: Nghiên cứu
Các nhân tố ảnh hưởng
Hiệu quả HĐKD
Hà Nội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 537 .- Tr.81-83
Abstract: Bài viết tổng hợp luận điểm cơ bản của các lý thuyết kinh tế nền tảng cho những nghiên cứu khoa học thực nghiệm đã công bố về các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh (HĐKD) của DN như Lý thuyết trật tự phân hạng; Lý thuyết về sự lựa chọn hợp lý; Lý thuyết ra quyết định; Lý thuyết quản trị dựa trên nguồn lực, tổng hợp các kết quả nghiên cứu chính về các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả HĐKD của các DN, liên hệ thực tế môi trường kinh doanh tại địa bàn thành phố Hà Nội để phân tích và đề xuất hướng nghiên cứu các nhân tố có ảnh hưởng đến hiệu quả HĐKD của các DN.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11441
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.95 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.4.45


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.