Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11482
Title: Một số giải pháp góp phần cho nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững
Authors: Lương, Xuân Thành
Keywords: Giải pháp
Nông nghiệp
Phát triển bền vững
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 536 .- Tr.67-69
Abstract: Phát triển bền vững nông nghiệp nhằm tạo dựng một ngành nông nghiệp có cơ cấu kinh tế hợp lý, qua đó phát huy mọi tiềm năng sản xuất, tăng năng suất lao động, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho người nông dân, thực hiện công bằng xã hội và bảo vệ môi trường... Do đó, phát triển bền vững nông nghiệp là rất cần thiết. Bài báo hệ thống hóa những nội dung phát triển bền vững nông nghiệp, nhân tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững nông nghiệp và đưa ra giải pháp góp phần cho nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11482
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.75 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.228.229.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.