Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11487
Nhan đề: Phát triển du lịch Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa
Tác giả: Phạm, Thị Nhạn
Từ khoá: Phát triển du lịch Việt Nam
Toàn cầu hóa
Hội nhập quốc tế
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 03 .- Tr.42-44
Tóm tắt: Hiện nay, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế là hai xu hướng lớn có ảnh huởng rất mạnh mẽ lên các lĩnh vực khác nhau của đời sống kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Trong đó, phát triển du lịch không phải là trường hợp ngoại lệ.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11487
ISSN: 0866-7373
Bộ sưu tập: Du lịch Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.123


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.