Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11515
Title: Nghiên cứu mô phỏng ảnh hưởng của độ sâu trên đỉnh Piston đến các thông số vận hành của động cơ 1 xylanh sử dụng nhiên liệu CNG
Authors: Trần, Thanh Tâm
Giang, Trung Hiếu
Nguyễn, Minh Thắng
Phạm, Minh Tuấn
Trần, Đăng Quốc
Keywords: Độ sâu trên piston
Động học của chất khí
Thông số vận hành
Động cơ 1 xylanh
Động cơ CNG chuyển đổi
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.101-105
Abstract: Bài báo này trình bày nghiên cứu về ảnh hưởng của độ sâu phần khoét lõm trên đỉnh piston đến các thông số vận hành ở động cơ CNG một xylanh chuyển đổi. Các kết quả thu được cho thấy rằng, khi thay đổi độ sâu trên đỉnh piston hiệu suất nhiệt của động cơ được cải thiện đáng kể ngay cả khi tốc độ động cơ là n=2.400 vòng/phút. Nguyên nhân để có được kết quả này là do động học của dòng khí ở bên trong xylanh đã được cải tăng lên khi tăng độ sâu phần khoét lõm trên đỉnh piston.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11515
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.08 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.