Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11522
Title: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp ma trận rủi ro để chi tiết hóa cấp độ rủi ro cho mưa lớn trên khu vực Đồng bằng Bắc Bộ
Authors: Đặng, Đình Quân
Võ, Văn Hòa
Nguyễn, Thị Tuyết
Nguyễn, Văn Bảy
Keywords: Rủi ro thiên tai
Ma trận rủi ro
Mưa lớn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 694 .- Tr.55-63
Abstract: Bài báo này sẽ trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng phương pháp ma trận rủi ro để chi tiết hóa các cấp độ rủi ro cho hiện tượng mưa lớn đến cấp huyện trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong đó rủi ro là hàm của hiểm họa, mức độ phơi bày và tính dễ bị tổn thương. Kết quả nghiên cứu cho thấy ma trận rủi ro do mưa lớn được tạo ra tương đối phù hợp với thực tế và đã phần nào cụ thể hóa được cấp độ rủi ro cho đến cấp huyện. Phương pháp ma trận rủi ro là lựa chọn phù hợp với điều kiện về số liệu hiện có và rất khả thi trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, chất lượng của phương pháp còn phụ thuộc nhiều vào chất lượng của chuyên gia được tham vấn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11522
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.19 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.108.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.