Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11525
Title: Nghiên cứu xác định vật liệu chế tạo lớp bảo vệ nhiệt cho đáy động cơ hành trình tên lửa B72
Authors: Trần, Xuân Tiến
Đoàn, Văn Phúc
Trần, Ngọc Thanh
Keywords: Tên lửa B-72
Lớp bảo vệ nhiệt
Vật liệu compozit
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.89-93
Abstract: Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu xác định thành phần và một số tính chất nhiệt-lý của vật liệu compozit chế tạo lớp bảo vệ nhiệt tên lửa B72. Các kết quả nghiên cứu cho thấy, vật liệu lớp bảo vệ nhiệt có pha nền là nhựa phenolic biến tính với nhiệt độ phân hủy khoảng 500°C, pha gia cường là sợi thủy tinh dạng mat với đường kính sợi 4-6µm. Nhiệt độ riêng của mẫu trong khoảng từ 30÷250°C đạt 1,11J/g.K; khối lượng riêng 1,76 g/cm³.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11525
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.