Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11553
Title: Nghiên cứu ứng dụng Viễn thám và Gis đánh giá sự dịch chuyển và thay đổi độ rộng cửa sông Đà Nông tỉnh Phú Yên
Authors: Phùng, Đức Chính
Trần, Ngọc Vĩnh
Phạm, Duy Huy Bình
Nguyễn, Tiền Giang
Keywords: Cửa sông Đà Nông
Bồi lấp
Sạt lở
Viễn thám và GIS
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 696 .- Tr.34-41
Abstract: Bài báo trình bày kết quả ứng dụng viễn thám và GIS để đánh giá sự dịch chuyển và thay đổi độ rộng cửa sông Đà Nông tỉnh Phú Yên. Từ dữ liệu ảnh Landsat thu thập được trong giai đoạn 1988-2015, đã sử dụng phần mềm ENVI 5.1 và công cụ GIS để phân tích, giải đoán dữ liệu ảnh, phục vụ đánh giá sự dịch chuyển và thay đổi độ rộng cửa sông. Kết quả tính toán cho thấy, trong giai đoạn 1988-2001, cửa sông Đà Nông có xu thế dịch chuyển từ Bắc xuống Nam và từ Đông sang Tây, độ rộng cửa sông thay đổi hàng năm nhưng xu thế bồi lấp là chủ yếu. Trong giai đoạn 2002-2013, vị trí cửa sông tương đối ổn định, cửa sông ít dịch chuyển, thời kỳ ổn định nhất là từ năm 2010-2011, độ rộng cửa sông gần như không đổi. Trong giai đoạn 2014-2015, cửa sông mở rộng và bị xói lại, ở cả phía trong và ngoài cửa sông.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11553
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.61 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.