Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11560
Nhan đề: Khảo sát ảnh hưởng của cao chiết lá húng quế (Ocimum basilicum L) đến khả năng bảo quản lạnh cá tra phi lê (Pangasianodon hypophthalmus)
Tác giả: Nguyễn, Lê Anh Đào
Tăng, Thị Ngọc Hiền
Từ khoá: Công nghệ chế biến thủy sản
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài được thực hiện nhằm mục đích khảo sát sự ảnh hưởng của dịch chiết cây húng quế đến chất lượng của cá tra phi lê trong trong quá trình bảo quản lạnh bằng nước đá. Thí nghiệm được thực hiện gồm ba nghiệm thức: ngâm cá phi lê trong dịch chiết húng quế với nồng độ 39,2 μg/mL và 86 μg/mL và nước trong 30 phút ở nhiệt độ là 4℃ với tỉ lệ cá:dịch chiết là 1:1 sau đó đem bảo quản bằng nước đá. Thu mẫu vào các ngày 0, 4, 8, 12. Sự biến đổi chất lượng cá được đánh giá qua các chỉ tiêu như tổng số vi khuẩn hiếu khí, điểm cảm quan, cấu trúc, khả năng giữ nước. Ngoài ra, nhiệt độ và pH cũng được xác định trong quá trình bảo quản. Kết quả cho thấy mẫu xử lý với dịch chiết húng quế 39,2 μg/mL và 86 μg/mL có giá trị cảm quan cao hơn mẫu đối chứng của cá tra phi lê trong suốt quá trình bảo quản lạnh. Sản phẩm cá tra phi lê nhúng trong dịch chiết có thể được sử dụng đến 12 ngày dựa vào chỉ tiêu cảm quan và tổng số vi khuẩn hiếu khí.
Mô tả: 12 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11560
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
956.62 kBAdobe PDF
Your IP: 18.232.177.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.