Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11564
Nhan đề: Khảo sát ảnh hưởng của cao chiết từ lá tía tô (Perilla frutescens) đến khả năng bảo quản lạnh cá tra phi lê (Pangasianodon hypophthalmus)
Tác giả: Nguyễn, Lê Anh Đào
Trần, Thị Kim Lài
Từ khoá: Công nghệ chế biến thủy sản
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích đánh giá những thay đổi về chất lượng của cá tra phi lê (Pangasianodon hypophthalmus) được nhúng trong dịch chiết cây tía tô (Perilla frutescens) trong quá trình bảo quản bằng nước đá. Miếng cá fillet được nhúng trong dịch chiết cây tía tô ở nồng độ 29,2 μg/mL (IC50), 85 μg/mL (IC100) và mẫu đối chứng được nhúng trong nước ở 4oC trong 30 phút. Tiến hành thu mẫu vào các ngày 0, 4, 8, 12 trong quá trình bảo quản. Sự thay đổi chất lượng của cá tra được đánh giá dựa trên các chỉ tiêu tổng số vi sinh vật hiếu khí (TVC), chỉ số peroxide (PV), khả năng giữ nước (WHC), pH, cấu trúc, đánh giá cảm quan. Kết quả cho thấy, sau 12 ngày bảo quản, cá tra phi lê được xử lý trong dịch chiết cây tía tô ở các nồng độ khác nhau vẫn giữ được chất lượng tốt về chỉ tiêu tổng số vi sinh vật hiếu khí và cảm quan trong khi mẫu đối chứng chỉ có thể sử dụng đến 8 ngày.
Mô tả: 13 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11564
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
828.83 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.228.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.