Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11586
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Vĩnh Long
Authors: Huỳnh, Quang Linh
Đỗ, Khắc Trân
Keywords: Các nhân tố ảnh hưởng
Chất lượng thông tin
Đơn vị sự nghiệp công lập
Tỉnh Vĩnh Long
Báo cáo tài chính
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 538 .- Tr.85-87
Abstract: Bài viết xác định và đo lường mức độ tác động của các nhân tố đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính (CLTT BCTC) tại các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) tỉnh Vĩnh Long; từ đó đề xuất một số hàm ý nhằm hoàn thiện công tác lập BCTC tại các ĐVSNCL tỉnh Vĩnh Long. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 7 nhân tố tác động đến CLTT BCTC tại các ĐVSNCL tỉnh Vĩnh Long: Cam kết của nhà quản lý (CKQL); Kiến thức sử dụng công nghệ của kế toán (KTCN); Hiệu quả của phần mềm và các trình ứng dụng kế toán (HQPM); Chất lượng dữ liệu (CLDL); Hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB); Huấn luyện và đào tạo chuyên môn về kế toán (HLDT) và Môi truờng pháp lý (MTPL).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11586
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.28 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 23.20.20.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.