Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11600
Title: Nghiên cứu tính toán và dự báo PM 2.5 cho khu vực Tp. Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Kỳ Phùng
Nguyễn, Quang Long
Nguyễn, Văn Tín
Lê, Thị Phụng
Keywords: Ô nhiễm không khí
Bụi PM 2.5
Mô hình CMAQ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 695 .- Tr.1-7
Abstract: Ô nhiễm không khí là một vấn đề nghiệm trọng đối với các đô thị hiện nay nhất là đô thị lớn như Tp. Hồ Chí Minh với dân số trên 10 triệu người. Các nguồn phát thải ô nhiễm không khí không chỉ đến từ hoạt động công nghiệp và còn từ hoạt động giao thông. Việc theo dõi diễn biến tình hình chất lượng không khí là một vấn đề cấp bách và cần thiết. Nghiên cứu đã tiến hành xây dựng quy trình dự báo PM 2.5 bằng việc kết hợp các mô hình CMAQ, SMOKE, WRF. Quá trình dự báo kết hợp phương pháp đồng bộ với dữ liệu vệ tinh MODIS để nâng cao độ chính xác của dự báo. Kết quả hiệu chỉnh và kiểm định của phương trình đạt R=0.8 cho thấy quy trình đề xuất đạt hiệu quả yêu cầu đề ra, đảm bảo theo dõi và dự báo được tình hình chất lượng không khí với độ chính xác cao.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11600
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.87 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.208.73.179


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.