Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11610
Title: Đánh giá chất lượng dự báo mưa lớn của hệ thống dự báo tổ hợp hạn ngắn trên khu vực Đồng bằng Bắc Bộ
Authors: Nguyễn, Thanh Thủy
Võ, Văn Hòa
Trần, Tân Tiến
Mai, Khánh Hưng
Keywords: Đánh giá dự báo
Mưa lớn
Dự báo tổ hợp hạn ngắn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 696 .- Tr.42-53
Abstract: Kết quả đánh giá khả năng dự báo mưa lớn của hệ thống dự báo tổ hợp hạn ngắn (SREPS) trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ dựa trên số liệu quan trắc tại 14 điểm trạm trong giai đoạn 2010 đến 2017 được đưa ra trong bài báo này. Lượng mưa tích lũy 24h được sử dụng để đánh giá. Kết quả đánh giá cho thấy hệ thống SREPS nói chung có xu hướng dự báo thiên thấp tại hầu hết các ngưỡng mưa và hạn dự báo. Với dự báo định lượng, SREPS có khả năng dự báo tốt lượng mưa hạn dự báo 24h (với ngưỡng mưa dưới 100mm) và hạn dự báo 48h (với ngưỡng mưa dưới 50mm), Đối với hạn dự báo 72h, chất lượng dự báo mưa không được tốt. Ngoài ra, với lượng mưa lớn hơn 100mm/24h, dự báo mưa từ các dự báo thành phần của hệ thống SREPS đều không có khả năng dự báo được. Dự báo trung bình tổ hợp chỉ đem lại sự cải thiện trong chất lượng dự báo trong 24h đầu tiên do độ tán của SREPS tại hạn dự báo này là phù hợp và phần nào nắm bắt được nghiệm thực.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11610
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.36 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.108.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.