Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11627
Title: Ứng phó với rủi ro trong sản xuất theo định hướng thị trường của tộc người Dao ở Thái Nguyên và người Thái ở Sơn La khi “Nhà nước và nhân dân cùng làm”
Authors: Ngô, Thị Phương Lan
Keywords: Sản xuất
Ứng phó với rủi ro
Định hướng thị trường
Người Thái
Người Dao
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 02 .- Tr.33-42
Abstract: Nghiên cứu trình bày một sự kết hợp hiệu quả giữa vai trò định hướng và hỗ trợ của Nhà nước với sự chủ động của người dân trong thực thi các chính sách phát triển như là chiến lược ứng phó với rủi ro trong sản xuất nông nghiệp theo định thị trường. Lịch sử sinh kế của tộc người Dao ở Thái Nguyên và tộc người Thái ở Sơn La chỉ ra rằng, sự đa dạng sinh kế và thường xuyên chuyển đổi đối tượng sản xuất như là chiến lược ứng phó hiệu quả với rủi ro của đồng bào. Hơn nữa, sự sáng tạo của chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ nguồn vốn cho người dân là rất quan trọng, góp phần giúp các tộc người giảm thiểu rủi ro trong sản xuất. Nói cách khác, khi “Nhà nước và nhân dân cùng làm” thì chính sách phát triển kinh tế hộ gia đình nói riêng và chính sách dân tộc nói chung đã phần nào thể hiện tính hiệu quả.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11627
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.72 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.212.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.