Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11633
Title: Ảnh hưởng của cao chiết trà xanh (Camellia sinensis) đến chất lượng của tôm sú (Penaeus monodon Fabricius) trong điều kiện bảo quản lạnh đông
Authors: Trần, Minh Phú
Huỳnh, Thị Ngọc Yến
Keywords: Công nghệ chế biến thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài được thực hiện để xác định sự ảnh hưởng của cao chiết lá trà xanh đối với chất lượng của tôm sú nguyên con trong quá trình bảo quản lạnh. Tôm được ngâm trong dịch chiết lá trà xanh với nồng độ khác nhau 625 g/mL, 7,63 g/mL và ngâm trong nước đá (nghiệm thức đối chứng) ở 4°C trong 30 phút và được bảo quản bằng tủ đông -20℃. Thu mẫu được thực hiện vào các ngày 0, 30 và 90. Các chỉ tiêu phân tích bao gồm: nhiệt độ, cấu trúc, tổng số vi khuẩn hiếu khí, giá trị cảm quan, khả năng giữ nước, ẩm độ, tổng nitơ bay hơi, chỉ số peroxide, chỉ số TBARs và pH. Kết quả cho thấy mẫu xử lý với dịch chiết trà xanh 7,63 g/mL và 625 g/mL có tác dụng trong việc hạn chế hình thành sản phẩm oxy hóa sơ cấp và thứ cấp. Tôm sú sau 90 ngày bảo quản ở cả ba nghiệm thức đều cho kết quả tốt về mặt cảm quan, hóa học và vi sinh.
Description: 20 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11633
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.13.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.