Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1167
Title: Lượng giá giá trị tài nguyên và môi trường để hạch toán kết chuyển hiệu quả vào tài khoản Quốc gia
Authors: Nguyễn, Thế Chinh
Lại, Văn Mạnh
Keywords: Lượng giá giá trị
Hạch toán kết chuyển
Tài khoản Quốc gia
Tài nguyên và môi trường
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 1+2 .- Tr.14-16
Abstract: Nhìn từ góc độ kinh tế, tài nguyên là nguồn cung đầu vào của hệ thống kinh tế, môi trường là không gian sống và nơi chứa đựng chất thải. Với mô hình kinh tế truyền thống nguồn cung đầu vào và không gian sống cũng như những thiệt hại môi trường do chất thải gây ra không được lượng giá và hạch toán trong hệ thống hạch toán kinh tế.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1167
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.18 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.180.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.