Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/116
Title: Đánh giá tính liên kết trong phát triển công nghiệp tại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam =
Other Titles: Assessing linkages in industrial development in the southern key economic zone
Authors: Nguyễn, Chí Hải
Huỳnh, Ngọc Chương
Keywords: Liên kết vùng
Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Phát triển công nghiệp
Hồi quy theo không gian
Dữ liệu bảng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Công nghệ Ngân hàng;Số 142+143 .- Tr.25-35
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá tính liên kết vùng(LKV) trong phát triển công nghiệp (PTCN) giữa các tỉnh, thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) phía Nam. Nghiên cứu thực hiện tiếp cận về mặt lý thuyết cũng như kiểm định mối liên kết này bằng mô hình hồi quy không gian với dữ liệu bảng. Kết quả thực nghiệm cho thấy quá trình PTCN của các địa phương trong vùng có mối liên kết chặt chẽ, đồng thời có tính lan tỏa và tương tác hỗ trợ. Từ các kết quả phân tích, nhóm tác giả đưa ra một số khuyến nghị nhằm tăng cường tính hiệu quả trong liên kết PTCN giữa các địa phương trong vùng.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/116
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.13 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.