Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/117
Title: Tác động của chính sách tiền tệ và chính sách an toàn vĩ mô đến sự ổn định tài chính Việt Nam - góc nhìn qua tăng trưởng tín dụng =
Other Titles: The impact of monetary policy and macro prudential policy on finacial stability in Vietnam-regarding credit growth
Authors: Nguyễn, Đức Trung
Nguyễn, Hoàng Chung
Keywords: Tăng trưởng tín dụng
Ổn định tài chính
Chính sách an toàn vĩ mô
Chính sách tiền tệ
Phương pháp D&K
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Công nghệ Ngân hàng;Số 142+143.-Tr.59-74
Abstract: Bài nghiên cứu tập trung đánh giá các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng (TTTD) của 21 ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam trong giai đoạn 2008 - 2015. Bằng việc sử dụng kỹ thuật xử lý dữ liệu bảng và phương pháp ước lượng hồi quy với sai số chuẩn (Regression with Driscoll-Kraay Standard errors - D&K) để khắc phục hiện tượng tự tương quan phương sai sai số thay đổi nhằm đảm bảo ước lượng thu được vững và hiệu quả, kết quả nghiên cứu cho thấy, các công cụ của chính sách tiền tệ (CSTT) tại Việt Nam có tác động mạnh hơn so với các công cụ của chính sách an toàn vĩ mô (ATVM) đến TTTD.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/117
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_10.94 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.98.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.