Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11713
Title: Việt Nam sẵn sàng đảm nhận trọng trách vị trí ủy viên không thường trực hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021
Authors: Nguyễn, Việt Lâm
Keywords: Việt Nam
Đảm nhận trọng trách
Ủy viên
Hội đồng bảo an
Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 918 .- Tr.89-94
Abstract: Việc đảm nhiệm thành công cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008 - 2009 đã trở thành một dấu mốc mang tính lịch sử trong việc triển khai chính sách đối ngoại nói chung, ngoại giao đa phương nói riêng và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Thành công này là thực tế quan trọng để Đại hội XII của Đảng xác định đối ngoại đa phương là một định hướng chiến lược của đối ngoại Việt Nam, đồng thời trực tiếp phục vụ việc ứng cử lần thứ hai của Việt Nam vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11713
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.83 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.50.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.