Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11751
Title: Pháp luật tố tụng hình sự với việc bảo đảm quyền con người của người bị buộc tội dưới 18 tuổi
Authors: Nguyễn, Hải Ninh
Keywords: Tố tụng hình sự
Quyền con người
Người bị buộc tội dưới 18 tuồi
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 08 .- Tr.10-17
Abstract: Hoạt động tố tụng được tiến hành nhằm bảo vệ quyền con người nhưng cũng chính trong hoạt động tố tụng này mà quyền con người dễ bị vi phạm nhất !.Vì vậy, bảo đảm quyền con người, quyền công dân là tư tưởng xuyên suốt trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Trên cơ sở quán triệt nguyên tắc “bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên”, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đã quy định các thủ tục chuyên biệt, thể hiện mức độ ưu tiên cho nhóm đối tượng này. Bài viết hướng tới việc làm rõ một số thay đổi trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về thủ tục tố tụng đối với người bị buộc tội dưới 18 tuổi đặt trong mục tiêu bảo đảm quyền con người, chỉ ra các hạn chế, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo đảm quyền con người của người bị buộc tội dưới 18 tuổi.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11751
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.43 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.