Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11753
Title: Một số nguyên tắc giải thích pháp luật trên thế giới và những gợi mở cho Việt Nam
Authors: Trần, Vang Phủ
Keywords: Giải thích pháp luật
Áp dụng pháp luật
Thông luật
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 06 .- Tr.58-64
Abstract: Trong thực tiễn, giải thích pháp luật giữ vai trò quan trọng đối với việc ban hành, áp dụng các quy định pháp luật. Trong khoa học pháp lý, giải thích pháp luật là một lĩnh vực nghiên cứu thu hút được sự chú ý của nhiều nhà khoa học. Việc nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trong giải thích pháp luật sẽ mang đến cho Việt Nam những gợi mở cần thiết trong việc áp dụng các nguyên tắc giải thích pháp luật phổ biến trên thế giới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11753
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.22 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.228.21.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.