Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11756
Title: Đặc điểm và xu thế biến đổi hạn khí tượng ở Tây Nguyên
Authors: Vũ, Anh Tuân
Vũ, Thanh Hằng
Trịnh, Hoàng Dương
Keywords: Hạn hán
Thời gian hạn hán (TGH)
Chỉ số chuẩn hóa lượng mưa (SPI)
Chỉ số hạn nghiêm trọng Palmer (PDSI)
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 699 .- Tr.50-58
Abstract: Nghiên cứu này đánh giá đặc điểm và xu thế biến đổi của hạn hán tại 13 trạm khí tượng ở Tây Nguyên. Chỉ số SPI và chỉ số hạn nghiêm trọng Palmer được sử dụng để xác định tình trạng hạn hán. Kết quả cho thấy, ở phía Bắc Tây Nguyên có TGH hạn hán cao hơn ở phía Nam, và xác định được 8 đợt hạn khí tượng nghiêm trọng trong thời kỳ 1979-2016. Tần suất hạn theo tháng phổ biến khoảng 12% đến 20%. Xu thế tăng tuyến tính của TGH tại một số trạm như Đăk Nông, Ayunpa, Pleicu và Đăk Tô khoảng 1,5- 2,0 tháng/39 năm, các trạm còn lại có xu thế TGH giảm khoảng 0,5-1,5 tháng/39 năm. Nhìn chung, TGH trung bình trong các năm El Nino cao hơn so với năm Non ENSO và năm La Nina khoảng từ 0,8 đến 3 tháng, ngoại trừ tỉnh Lâm Đồng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11756
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.94 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.233.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.