Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1178
Title: Đề xuất mô hình nghiên cứu rủi ro thanh khoản hệ thống ngân hàng thương mại
Authors: Đặng, Viết Tiến
Đào, Thị Sao
Keywords: Ngân hàng thương mại
Hệ thống thanh khoản
Quản trị rủi ro
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 511 .- Tr.46-48
Abstract: Rủi ro thanh khoản là một trong những loại rủi ro đặc thù trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. Loại rủi ro này đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, các nhà quản trị ngân hàng thương mại và các nhà hoạch định chính sách. Các ngân hàng thương mại trong nền kinh tế mở có mối liên hệ mật thiết với nhau, do vậy, khi một ngân hàng nào đó gặp rủi ro thì toàn bộ hệ thống ngân hàng sẽ có nguy cơ đối mặt với rủi ro rất cao nếu không có những can thiệp để xử lý, hỗ trợ kịp thời từ phía ngân hàng trung ương. Tại Việt Nam, hệ thống quản trị rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại chủ yếu dựa vào chỉ số rủi ro thanh khoản độc lập của từng ngân hàng, mà chưa quan tâm đúng mức đến nguy cơ rủi ro thanh khoản của toàn hệ thống. Bài viết này đề xuất một mô hình nghiên cứu nghiên cứu rủi ro thanh khoản hệ thống ngân hàng thương mại.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1178
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_266.46 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.