Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11798
Title: Phân tích hiệu quả tài chính của doanh nghiệp thương mại trên địa bàn Hà Nội
Authors: Trần, Thị Thu Huyền
Nguyễn, Thị Kim Hướng
Keywords: Phân tích hiệu quả tài chính
Doanh nghiệp thương mại
Địa bàn Hà Nội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 540 .- Tr.70-72
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn Hà Nội. Số liệu nghiên cứu được lấy trực tiếp từ báo cáo tài chính của 20 doanh nghiệp thương mại hoạt động trên địa bàn Hà Nội với nhiều lĩnh vực khác nhau trong khoảng thời gian từ 2014 - 2017. Kết quả cho thấy rằng hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp nhìn chung là thấp, môt số doanh nghiệp chưa tận dụng tốt lợi thế kinh doanh. Dựa trên kết quả nghiên cứu thực trạng tình hình tài chính của các doanh nghiệp, bài viết đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn Hà Nội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11798
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.8 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.212.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.