Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11802
Title: Thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo
Nguyễn, Thị Thanh Mai
Keywords: Thanh toán không dùng tiền mặt
Tại Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 540 .- Tr.82-83,54
Abstract: Thanh toán không dùng tiền mặt ngày nay đã trở thành một xu thế toàn cầu và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 bắt buộc chúng ta phải thích nghi với các phương thức thanh toán hiện đại mới như: thanh toán qua điện thoại di động, thanh toán phi tiếp xúc,... Bài viết đưa ra vài nét về thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, đồng thời kiến nghị một vài giải pháp để phát triển hoạt động này khi Việt Nam hướng tới mục tiêu giảm sử dụng tiền mặt trong tổng phương tiện thanh toán xuống dưới 10% vào năm 2020.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11802
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.77 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.