Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11814
Title: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nông nghiệp trong bối cảnh mới
Authors: Phạm, Văn Dũng
Keywords: Thu hút đầu tư
Nông nghiệp
Trong bối cảnh mới
Trực tiếp nước ngoài
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 541 .- Tr.4-6
Abstract: Đầu tư trực tiếp nước ngoài có vai trò rất quan trọng trong phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững. Do đó, Nhà nước ta đã đưa ra nhiều cơ chế, chính sách để thu hút nguồn lực quan trọng này. Tuy nhiên, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nông nghiệp nước ta những năm vừa qua còn rất khiêm tốn, chưa đáp ứng được kỳ vọng và ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập nêu trên có nhiều, trong đó có hai nguyên nhân quan trọng nhất là quan hệ thị trường ở nông nghiệp, nông thôn chưa phát triển; chính sách thu hút chưa đủ mức cần thiết. Việc đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những bất cập này, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài để phát triển nông nghiệp trong bối cảnh mới của đất nước và thế giới là hết sức cần thiết.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11814
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.86 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 107.21.85.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.