Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11829
Title: Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở tỉnh Lạng Sơn
Authors: Trần, Văn Tuân
Keywords: Công tác đào tạo nghề
Lao động nông thôn
Nâng cao trình độ nghề
Tỉnh Lạng Sơn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 541 .- Tr.49-51
Abstract: Để đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, nhu cầu của nhân dân về nâng cao trình độ nghề cho lao động nông thôn, tỉnh Lạng Sơn đã thông qua việc ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, các Quyết định, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án 1956. UBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là Ban chỉ đạo 1956 tỉnh); chỉ đạo các huyện, thành phố thành lập Ban chỉ đạo 1956 cấp huyện; cấp xã thành lập các Tổ chỉ đạo để triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn; xây dựng quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên theo dõi, phụ trách địa bàn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11829
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.87 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.