Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11844
Title: Thực trạng và giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội
Authors: Nguyễn, Thị Đông
Nguyễn, Hải Đăng
Keywords: Thực trạng
Giải pháp
Thu hút vốn đầu tư trực tiếp
Phát triển kinh tế - xã hội
Thành phố Hà Nội
Nước ngoài
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 541 .- Tr.92-94
Abstract: Hà Nội là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước trong việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Trong những năm qua, đầu tư nước ngoài đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, chủ động trong hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới. Tuy nhiên, thực trạng thu hút FDI của Hà Nội còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, hiệu quả sử dụng chưa cao. Vì vậy, việc lựa chọn những giải pháp thu hút và sử dụng FDI hợp lý sẽ giúp nền kinh tế - xã hội phát triển ngày càng nhanh, mạnh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11844
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.87 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.117.1


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.