Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11850
Title: Nghiên cứu sử dụng mạng xã hội của sinh viên Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang
Authors: Nguyễn, Thị Dung
Võ, Thị Khánh Linh
Phạm, Thị Dinh
Keywords: Nghiên cứu
Sử dụng mạng xã hội
Sinh viên
Trường Đại học Nông - Lâm
Bắc Giang
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 541 .- Tr.107-108
Abstract: Bài viết sử dụng số liệu điều tra 179 sinh viên Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang cho thấy thực trạng sử dụng mạng xã hội của sinh viên trường. Kết quả cho thấy sinh viên hầu hết đều sử dụng mạng xã hội, số giờ sử dụng mạng xã hội của sinh viên khá cao 4,65 giờ/ngày/sinh viên. Facebook là mạng xã hội được sử dụng phổ biến. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn sử dụng thang do likert 5 mức độ trong đánh giá mức độ thuận tiện của mạng xã hội cho thấy mạng xã hội hiện nay được sử dụng khá thuận tiện. Trên cơ sở phân tích nói trên tác giả đưa ra các giải pháp sử dụng hiệu quả mạng xã hội đối với sinh viên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11850
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.2 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.210.99.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.