Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/118
Title: Tin kinh tế
Keywords: Tin Kinh tế
Năm 2017
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Công nghệ Ngân hàng;Số 142+143 .- Tr.114-119
Abstract: Bài viết nói về: Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2017; Kết quả hoạt động của năm 2017; Hoạt động của các doanh nghiệp 2017; Thu chi ngân sách của ngân hàng nhà nước 2017; Xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ năm 2017; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 2018.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/118
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.14 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 52.3.228.47


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.