Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11904
Title: Khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa Cây dừa cạn (Catharanthus roseus L.) tại núi Cấm, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
Authors: PGS. TS. Đái, Thị Xuân Trang
Nguyễn, Phương Thanh
Keywords: Sinh học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Cây Dừa cạn (Catharanthus roseus (L.) G. Don) được thu hái tại núi Cấm huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Từ cây Dừa cạn đã chiết xuất được 8 loại cao chiết khác nhau. Hàm lượng polyphenol tổng (TPC) và flavonoid tổng (TFC) cao ethyl acetate Dừa cạn hoa hồng lần lượt là 20,37±0,06 mg GAE/g cao chiết và 62,59±2,47 mg QE/g cao chiết nhiều nhất trong tất cả các phân đoạn được khảo sát. Hoạt tính kháng oxy hóa được thử nghiệm bằng 3 phương pháp gồm khử sắt (Reducing power-RP), ABTS.+ và DPPH thu được kết quả hoạt tính kháng oxy hóa mạnh nhất ở phân đoạn cao ethyl acetate, đặc biệt là nhóm hoa màu hồng và yếu nhất ở phân đoạn cao hexane. Tuy nhiên, cao ethyl acetate Dừa cạn hoa hồng vẫn thể hiện hoạt tính trung hòa gốc tự do trong phương pháp RP (OD0.5=31,77±0,26 µg/mL), ABTS.+ (EC50=16,40±0,54 µg/mL), DPPH (EC50=57,28±2,12 µg/mL) yếu hơn chất chuẩn Trolox lần lượt là: RP (OD0.5=1,92±0,11 µg/mL) khoảng 16,5 lần, ABTS.+ (EC50=3,31±0,05 µg/mL) khoảng 5 lần, DPPH (EC50=0,64±0,01 µg/mL) 90 lần.
Description: 74tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11904
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDF


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.