Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1190
Title: Xuất khẩu của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế: những chuyển biến và hạn chế
Authors: Lê, Thị Kim Chung
Keywords: Hội nhập kinh tế
Thương mại hàng hóa
Xuất khẩu hàng hóa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 512 .- Tr.4-6
Abstract: Hội nhập kinh tế quốc tế đã có những tác động mạnh mẽ đến một số lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam, nhất là lĩnh vực thương mại. Cho đến nay, Việt Nam đã trở thành thành viên của tất cả các tổ chức quốc tế lớn; tiếp cận, ký kết hoặc tham gia đàm phán về 15 hiệp định thương mại tự do (FTA). Với việc tham gia vào các FTA, xuất khẩu của Việt Nam đã có những chuyển biến rõ nét. Bài viết tập trung đánh giá những chuyển biến và hạn chế của hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, từ đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm đảm bảo xuất khẩu phát triển bền vững.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1190
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_701.6 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.221.66.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.